Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelstyliste Kitty en een cliënt waarop Nagelstyliste Kitty’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Nagelstyliste Kitty
Nagelstyliste Kitty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de 
op dat moment bekende stand van de wetenschap. Nagelstyliste Kitty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet  verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Dit kan enkel via sms of whattsapp bericht.  Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, zal Nagelstyliste Kitty 50% van  de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt  meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nagelstyliste Kitty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch  het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien meer dan 15 min te laat wordt de afspraak geannuleerd en zal er een vergoeding van 50% aangerekend worden dit om de gereserveerde tijd te compenseren.  Komt  u uw afspraak niet na dan zal er een vergoeding aangerekend worden van 100% voor de gereserveerde tijd. De client kan pas na betaling van deze vergoeding opnieuw een afspraak maken.


Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover  zegt, inbegrepen werkstakingen in Nagelstyliste Kitty

Betaling
Nagelstyliste Kitty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. ‘Nagelstyliste Kitty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de  aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient  direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele  producten contant te voldoen. 

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nagelstyliste Kitty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelstyliste Kitty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen.

Nagelstyliste Kitty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan 
niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Nagelstyliste Kitty behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagelstyliste Kitty zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

Geheimhouding
Nagelstyliste Kitty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit  uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en  wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Nagelstyliste Kitty verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Nagelstyliste Kitty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstyliste Kitty is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte  onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen,  medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Nagelstyliste Kitty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar  de studio.

Garantie
Nagelstyliste Kitty geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

·De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio,  zonder vooroverleg met Nagelstyliste Kitty
 ·De cliënt  zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 ·De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft afgebroken/beschadigd.
 ·De cliënt andere producten dan de door Nagelstyliste Kitty geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 ·De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
 ·De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 

Beschadiging & diefstal
Nagelstyliste Kitty heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt  een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden  aan Nagelstyliste Kitty’ . Indien een klacht gegrond is,  zal Nagelstyliste Kitty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien Nagelstyliste Kitty en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel in Dendermonde.

Nail  art
Indien Nagelstyliste Kitty een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de  cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op  aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelstyliste Kitty
 
Indien de cliënt  de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf  toestemming gevraagd worden aan Nagelstyliste Kitty , deze kan hiervoor  een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk  gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstyliste Kitty de cliënt de toegang tot de salon te weigeren  onder opgaaf van redenen.